Asma Dakkak CBRE UAE
Asma Dakkak Senior Manager, Consultancy Strategic Advisory